LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ISO

ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý Chất lượng

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

20-21/08/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015

21-22/09/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Chuyên viên ISO 9001:2015

08/09/2019

14-15/09/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý Môi trường

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015

17-18/08/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015

07-08/09/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận dạng khía cạnh môi trường & Đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo ISO 14001:2015

14-15/08/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018

14-15/09/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 45001:2018

21-22/09/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo ISO 45001:2018

26-27/07/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 22000/FSSC 22000/HACCP – Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP

12-13/09/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 22000/ HACCP

24-25/08/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Chuyên viên ISO 22000/ HACCP

30-31/08/2019

01/09/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

IATF 16949:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng nghành Ô tô

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949:2016

07-08/09/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức Đánh giá viên nội bộ IATF 16949:2016

13-15/09/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo 5 Core Tools

20-22/09/2019

 

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Tích hợp HSE

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn Tích hợp QHSE

23-25/08/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ Tích hợp QHSE

13-15/09/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Chuyên viên ISO Tích hợp QHSE

07-08/09/2019

14-15/09/2019

4 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo khác

...

 

... ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

...

 

... ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

...

 

... ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

 

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”