LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ISO

ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý Chất lượng

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

19-20/10/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015

09-10/11/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Chuyên viên ISO 9001:2015

03/11/2019

09-10/11/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý Môi trường

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015

16-17/11/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015

23-24/11/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận dạng khía cạnh môi trường & Đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo ISO 14001:2015

26-27/10/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018

07-08/12/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 45001:2018

28-29/12/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo ISO 45001:2018

16-17/11/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 22000/FSSC 22000/HACCP – Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP

13-14/11/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 22000/ HACCP

16-17/11/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Chuyên viên ISO 22000/ HACCP

19-20/10/2019

26/10/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

IATF 16949:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng nghành Ô tô

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949:2016

27-28/12/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức Đánh giá viên nội bộ IATF 16949:2016

25-27/10/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo 5 Core Tools

08-10/11/2019

 

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Tích hợp HSE

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn Tích hợp QHSE

4-6/10/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ Tích hợp QHSE

13-15/09/2019

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Chuyên viên ISO Tích hợp QHSE

26-27/10/2019

02-03/11/2019

or

Tối 2 - 4 - 6 (Khai giảng 04/11/2019)

4 ngày

or

3 tuần học buổi tối

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Cải tiến NSCL, 5S-3D, Kaizen,...

Khóa đào tạo 5S-3D & PRO-3M

12-13/10/2019

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

...

 

... ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

...

 

... ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

 

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”