LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ISO

ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý Chất lượng

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

22/08/2020

hoặc

06/09/2020

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

11-12/07/2020

hoặc

15-16/8/2020

hoặc

19-20/9/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

04-05/07/2020

hoặc

22-23/08/2020

hoặc

12-13/09/2020

2 ngày Xem chi tiết Đăng ký

ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý Môi trường

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

04/07/2020

hoặc

05/09/2020

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015

25-26/07/2020

hoặc

12-13/09/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015

04-05/07/2020

hoặc

15-16/08/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

14-15/09/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018

18-19/07/2020

hoặc

21-22/09/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 22000/FSSC 22000/HACCP – Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn HACCP & ISO 22000

11-12/07/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000

22-23/08/2020

hoặc

28-29/09/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

IATF 16949:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng nghành Ô tô

Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016

11-13/09/2020

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

5Khóa đào tạo 5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng IATF 16949:2016 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA)

24-26/07/2020

hoặc

18-20/09/2020

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đào tạo 5S - 3D & PRO-3M, Kaizen

11-12/07/2020

05-06/09/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đào tạo các khóa học ISO theo chuyên đề 

Chuyên viên ISO 9001: 2015

Khai giảng 05/07/2020

hoặc

08/09/2020

4 ngày CN

Xem chi tiết

Đăng ký

Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

18-19-25-26/07/2020

hoặc

07-08-14-15/09/2020

4 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

 

Thư ký ISO chuyên nghiệp

Khai giảng 29/08/2020 hoặc 30/08/2020

buổi tối

Xem chi tiết

Đăng ký

 

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”