LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ISO

ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý Chất lượng

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

28/10

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

28 - 29/10

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý Môi trường

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

24/10

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo nhân thức và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015

24 - 25/10

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

18/10

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018

18 - 19/10

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 22000/FSSC 22000/HACCP – Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm

Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn HACCP & ISO 22000

26/12

1 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo nhân thức và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000

26 - 27/12

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

IATF 16949:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng ngành Ô tô

Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016

18 - 20/12

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

5Khóa đào tạo 5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng IATF 16949:2016 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA)

25 - 27/12

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đào tạo 5S - 3D & PRO-3M, Kaizen

05 - 06/12

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Đào tạo các khóa học ISO theo chuyên đề 

Chuyên viên ISO 9001: 2015

Khai giảng 

06/12

4 ngày CN

Xem chi tiết

Đăng ký

Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

28 - 29/11 &

05 - 06/12

4 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

 

Thư ký ISO chuyên nghiệp

Khai giảng 07/11

08/11

buổi tối

Xem chi tiết

Đăng ký

 

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”