LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ISO

ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý Chất lượng

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

07-08/03/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015

22-23/02/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Chuyên viên ISO 9001:2015

28-29/02/2020

01/03/2020

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý Môi trường

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015

07-08/03/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015

23-24/02/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận dạng khía cạnh môi trường & Đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo ISO 14001:2015

14-15/03/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018

07-08/03/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 45001:2018

28-29/03/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo ISO 45001:2018

04-05/04/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

ISO 22000/FSSC 22000/HACCP – Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP

04-05/01/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 22000/ HACCP

22-23/02/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Chuyên viên ISO 22000/ HACCP

10-12/02/2020

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

IATF 16949:2016 – Hệ thống quản lý chất lượng nghành Ô tô

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949:2016

7-8/03/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức Đánh giá viên nội bộ IATF 16949:2016

13-15/03/2020

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo 5 Core Tools

13-15/03/2020

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Tích hợp HSE

Khóa đào tạo Nhận thức & Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn Tích hợp QHSE

6-8/03/2020

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ Tích hợp QHSE

13-15/03/2020

3 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Chuyên viên ISO Tích hợp QHSE

14-15/03/2020

21-22/03/2020

or

Tối 2 - 4 - 6 (Khai giảng 24/02/2020)

4 ngày

or

3 tuần học buổi tối

Xem chi tiết

Đăng ký

Khóa đào tạo Cải tiến NSCL, 5S-3D, Kaizen,...

Khóa đào tạo 5S-3D & PRO-3M

28-29/03/2020

2 ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

...

 

... ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

...

 

... ngày

Xem chi tiết

Đăng ký

 

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”