Đào tạo Nhận thức và Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khóa đào tạo này giúp học viên nắm được yêu cầu, điều khoản của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và các kỹ năng thực hành để áp dụng thực tế một cách có hiệu quả việc triển khai, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 của một tổ chức.

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ HTQL Môi trường ISO 14001:2015

Khóa đào tạo này giúp học viên nắm được các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất môi trường ISO 14001:2015 của một tổ chức.

Đào tạo Nhận dạng khía cạnh MT & DTM có ý nghĩa ISO 14001:2015

Khóa đào tạo Nhận dạng khía cạnh môi trường & đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo ISO 14001:2015 nhằm xác định các khía cạnh môi trường trong hệ thống quản lý Môi trường vì tất các các bước tiếp theo đều dựa trên bước đầu tiên này.