Khóa đào tạo Nhận thức và Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khóa đào tạo ISO 9001:2015 giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn từ đó có thể áp dụng vào việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp.

Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khóa đào tạo ISO 9001 này giúp học viên nắm được các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức.

Khóa đào tạo Chuyên viên Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Khóa đào tạo chuyên viên ISO 9001 này giúp học viên xây dựng, thiết lập, vận hành, cải tiến quy trình QMS, đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ một cách có hiệu quả nhằm áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức.