Khóa đào tạo Nhận thức và Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Khóa đào tạo ISO 45001:2018 này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn từ đó có thể áp dụng vào việc xây dựng hệ thống quản lý ATSKNN ISO 45001:2018 tại doanh nghiệp.

Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ HTQL ATSKNN ISO 45001:2018

Khóa đào tạo này giúp học viên nắm được các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất An toàn - Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 45001:2015 của một tổ chức.

Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo ISO 45001:2018

Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo ISO 45001:2018 này giúp học viên tiếp thu các kiến thức về nhận diện nguy cơ, hiểu và tiếp thu các khái niệm rủi ro cơ bản, tìm hiểu một kỹ thuật đánh giá rủi ro (theo nhóm) bán định lượng hiệu quả, tham gia và hướng dẫn đánh giá rủi ro.