Khóa đào tạo Nhận thức và Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn HACCP / ISO 22000:2018

Khóa đào tạo HACCP/ISO 22000:2018 giúp học viên hiểu và nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn từ đó có thể áp dụng vào việc xây dựng hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm HACCP / ISO 22000:2018 tại doanh nghiệp.

Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn HACCP/ ISO 22000:2018

Khóa đào tạo HACCP/ ISO 22000:2018 này giúp học viên nắm được các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm HACCP/ ISO 22000:2018 của một tổ chức.

Khóa đào tạo Chuyên viên Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000:2018

Khóa đào tạo chuyên viên ISO 22000 này giúp học viên xây dựng, thiết lập, vận hành, cải tiến quy trình quản lý An toàn thực phẩm, đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ một cách có hiệu quả nhằm áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2018 của một tổ chức.