Đào tạo tích hợp ISO 9001, ISO 14001, ISO 4500: Nhận thức & phân tích yêu cầu tiêu chuẩn

Khóa học đào tạo ISO tích hợp này giúp học viên giúp học viên nắm được yêu cầu, điều khoản của tiêu chuẩn và các kỹ năng thực hành cần thiết để áp dụng thực tế nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 của một tổ chức.

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ tích hợp HTQL ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Khóa học đào tạo ISO tích hợp này giúp học viên nắm được các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 của một tổ chức.

Đào tạo chuyên viên ISO tích hợp ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

Khóa đào tạo chuyên viên ISO tích hợp này giúp học viên xây dựng, thiết lập, vận hành, cải tiến quy trình QMS-EMS-OHSMS, đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ một cách có hiệu quả nhằm áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 của một tổ chức.