Khóa đào tạo 5S-3D & PRO-3M

Khóa đào tạo 5S-3D & PRO-3M nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc trong các công ty, nhà máy sản xuất một cách chuyên nghiệp, giúp cắt giảm lãng phí qua việc quản lý tốt môi trường làm việc.

Khóa đào tạo Thư ký - chuyên viên ISO 9001:2015

Khóa học này giúp học viên có khả năng tư vấn, trợ giúp cho quản lý, lãnh đạo trong việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng của tổ chức.

Đào tạo tích hợp ISO 9001, ISO 14001, ISO 4500: Nhận thức & phân tích yêu cầu tiêu chuẩn

Khóa học đào tạo ISO tích hợp này giúp học viên giúp học viên nắm được yêu cầu, điều khoản của tiêu chuẩn và các kỹ năng thực hành cần thiết để áp dụng thực tế nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 của một tổ chức.

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ tích hợp HTQL ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Khóa học đào tạo ISO tích hợp này giúp học viên nắm được các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 của một tổ chức.

Đào tạo chuyên viên ISO tích hợp ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

Khóa đào tạo chuyên viên ISO tích hợp này giúp học viên xây dựng, thiết lập, vận hành, cải tiến quy trình QMS-EMS-OHSMS, đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ một cách có hiệu quả nhằm áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 của một tổ chức.

Khóa đào tạo Nhận thức và Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Khóa đào tạo IATF 16949:2016 giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn từ đó có thể áp dụng vào việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ngành Ô tô IATF 16949:2016 tại doanh nghiệp.


Hiển thị 1 - 6 / 20